Polityka prywatności

Polityka prywatności

Usługodawca zapewnia Użytkownikom ochronę Danych osobowych zgromadzonych w serwisie w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144; poz. 1204
z późn. zm.) oraz niniejszym Regulaminem.

Administratorem zbioru danych jest Usługodawca.

Podczas rejestracji w Serwisie Użytkownik podaje następujące Dane osobowe:

  • imię i nazwisko;
  • adres zamieszkania;
  • adres poczty elektronicznej;
  • nick;
  • Login;
  • data urodzenia (rrrr-mm-dd);
  • płeć.

Użytkownik posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych jest zobowiązany do podania dodatkowych Danych osobowych w postaci imion rodziców.

Korzystanie z poszczególnych Usług, w szczególności w zakresie Usług, o których mowa w § 4 ust. 4 lit. c. i d. Regulaminu, może wymagać podania przez Użytkownika danych innego rodzaju. Podanie Danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, przy czym podanie Danych osobowych określonych w ust. 3 jest wymagane do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. Usługodawca nie weryfikuje podanych Danych osobowych, jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych Usług w przypadku nie podania przez Użytkownika określonych Danych osobowych (dotyczyć to może np. udziału w organizowanych konkursach  i promocjach dla Użytkowników, Usług, o których mowa w §4 ust. 4 lit. c. i d. Regulaminu lub podobnych). O każdorazowej konieczności podania tych Danych osobowych Użytkownik zostanie odrębnie powiadomiony.

Usługodawca zastrzega sobie prawo uzależnienia świadczenia Usług i korzystania
z Serwisu przez Użytkownika od potwierdzenia przez niego Danych osobowych stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie, np. kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kopii (kserokopii, fotokopii, skanu) dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości co do rzetelności lub prawdziwości Usługodawca może zablokować konto do czasu wyjaśnienia wątpliwości, a w przypadku nienadesłania w wyznaczonym terminie Usługodawca może zamknąć Konto. Dokumenty potwierdzające tożsamość zostaną zwrócone Użytkownikowi (w przypadku przesłania oryginałów) albo zniszczone/usunięte (w przypadku kopii). Świadczenie niektórych Usług w ramach Serwisu przez osoby trzecie może wymaga udostępnienia Danych osobowych Użytkownika tym osobom. O konieczności wyrażenia zgody na udostępnienie Danych osobowych lub przekazania Danych osobowych Użytkownik będzie każdorazowo poinformowany przed ich udostępnieniem.

Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę następujących danych technicznych i technologicznych:

  • adres IP;
  • wywołany adres internetowy (URL);
  • adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony Serwisu;
  • rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta;
  • innych informacji technicznych transmitowanych protokołem http.

Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcę. Usługodawca wskazuje, że pliki te nie stanowią kodów informatycznych umożliwiających ingerencję w dane (w tym system) przechowywane na komputerze Użytkownika i mogą zostać w każdej chwili usunięte przez Użytkownika z jego komputera.

Użytkownik wyraża zgodę na:

  1. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie, przekazywanie i usuwanie Danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę:

i.             w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług;

ii.           w celach marketingowych i statystycznych;

iii.                     w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości Usług;

iv.                    w celu nawiązania, ukształtowania treści Umowy,

v.           w celu dokonania rozliczeń z Użytkownikiem.

vi.                     w celu wyprodukowania Wydawnictwa i rozpowszechniania Utworów, których twórcą jest dany Użytkownik

  1. otrzymywanie od Usługodawcy na podany adres e-mail informacji
   o charakterze technicznym oraz innych danych związanych
   z funkcjonowaniem i korzystaniem z Serwisu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe przez podanie nieprawidłowych danych Użytkownika w procesie rejestracji.

Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Serwisu. Usunięcie Danych osobowych Użytkownika wskazanych w postanowieniu §6 ust. 3 lub 4 z Serwisu jest tożsame z zamknięciem Konta danego Użytkownika.

Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych Danych osobowych. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę wątpliwości co do zgodności z prawdą lub aktualności podanych Danych osobowych Usługodawca ma prawo wezwać Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych Danych osobowych lub ich aktualizacji w terminie nie krótszym niż 14 dni. W przypadku braku usunięcia nieprawdziwych Danych osobowych lub ich aktualizacji we wskazanym w wezwaniu terminie, Usługodawca ma prawo do zablokowania Konta na okres nie przekraczający roku, nie dłuższy jednak niż do dnia wyjaśnienia sprawy nieprawdziwych lub nieaktualnych Danych osobowych. W przypadku braku wyjaśnienia sprawy nieprawdziwych lub nieaktualnych Danych osobowych Usługodawca ma prawo do zamknięcia Konta.

 

Ostatnie komentarze

2014-03-19 12:17:12mariuszperz

Prentas, dajesz rade! ... Zobacz Piosenkę

2014-01-07 19:35:57rytny

Ulcia ja baaardzo chętnie bym posłuchał Cię razem z podkładem ale chyba gdzieś Ci uciekł;) nagraj jeszcze raz i weź podkład głooośniej!! Pozdrówki:) ... Zobacz Piosenkę

2013-11-14 23:03:52METRO

A ja ciągle czekam na coś w stylu R ... Zobacz Piosenkę

2013-11-14 23:02:00METRO

Dlaczego nic nowego nie robisz ? ... Zobacz Piosenkę

2013-09-21 14:36:43rytny

gdybym miał lepszy głos to bym zaśpiewał:). Gdzie Ci wokaliści??!!! ... Zobacz Aranż